คลินิกเสมารักษ์ /ตู้เสมารักษ์
คลินิกเสมารักษ์ /ตู้เสมารักษ์

  บทบาทหน้าที่และขั้นตอนการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้

๑. รับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน โดยการรับแจ้งเหตุจากสายด่วน โทร 074-556181 หรือตู้เสมารักษ์โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)  และดำเนินการคัดกรอง ส่งต่อข่าวสาร

 ๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา

๓. ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 ๔. ประสาน ติดตาม จัดทำกรณีศึกษาและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา

  ๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
            ๖. จัดกิจกรรมจิตรสังคมบำบัด
           ๗. ประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษา ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน
           ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

**************************************************************