กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พระราชบัญญัติ


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.55 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.95 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.6 KB
พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 166.14 KB
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.09 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.94 KB
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.12 KB
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.4 KB
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.51 KB
พระราชบัญญัติลูกเสือ
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.7 KB
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.66 KB
พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.08 KB
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.07 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.71 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.21 KB
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.66 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.91 KB
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.5 KB
Adobe Acrobat Document กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.98 KB
พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.09 KB
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 114.08 KB
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.89 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 482.4 KB
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.09 KB
พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำกัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.41 KB
พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Adobe Acrobat Document พ.ร.บ. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.03 KB
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ

Adobe Acrobat Document ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 272.07 KB