คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)


คู่มือสำหรับประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการ

Adobe Acrobat Document - คู่มือการให้บริการงานทะเบียนวัดผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 420.03 KB
Adobe Acrobat Document - การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 878.02 KB
Adobe Acrobat Document - การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 750.41 KB
Adobe Acrobat Document - การขอย้ายออกของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 682.85 KB
Adobe Acrobat Document - การขอลาออกของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 714.49 KB
Adobe Acrobat Document - การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 249.65 KB
Adobe Acrobat Document - การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 310.28 KB
Adobe Acrobat Document - การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 711.02 KB