หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
Adobe Acrobat Document ว 4562 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สพฐ 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.74 MB
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
Adobe Acrobat Document ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 467.43 KB
Adobe Acrobat Document ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.78 KB
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
Adobe Acrobat Document ว 9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.86 MB
Adobe Acrobat Document ว 17 หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนวิทยฐานะสายการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
Adobe Acrobat Document ว 19 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 328.92 KB
Adobe Acrobat Document ว 22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 967.1 KB
Adobe Acrobat Document ว 24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.66 KB
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
Adobe Acrobat Document ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 919.39 KB
Adobe Acrobat Document ว 26 หลักเกณฑ์แบบประเมินพัฒนาอย่างเข้ม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 638.43 KB
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
Adobe Acrobat Document ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.28 KB
Adobe Acrobat Document กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 265.28 KB
Adobe Acrobat Document ว 9 การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.5 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.61 KB
Adobe Acrobat Document แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 291.5 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.98 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.09 KB