การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (ITA) : การส่งเสริมความโปร่งใส
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 63
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (อ่าน 0) 01 ก.ย. 63
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (อ่าน 0) 01 ก.ย. 63
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ่าน 0) 01 ก.ย. 63
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 63