เอกสารเผยแพร่
นวัตกรรมการนิเทศแบบ 4 ร.ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

 

ารนิเทศแบบ 4 ร.ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active  Learning) 
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดย ดร.เรวดี  เชาวนาสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

 

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่ควรรู้
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
รายงานรายไตรมาส
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนาการศึกษา