ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (อ่าน 4) 19 พ.ย. 64
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ (อ่าน 3) 19 พ.ย. 64
O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ่าน 5) 19 พ.ย. 64
O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ่าน 3) 19 พ.ย. 64
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ่าน 6) 19 พ.ย. 64
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (อ่าน 252) 19 พ.ย. 64
O10 : แผนดำเนินงานประจำปี (อ่าน 15) 19 พ.ย. 64
O9 : Social Network (อ่าน 11) 19 พ.ย. 64
O8 : Q&A (ถาม-ตอบ) (อ่าน 4) 19 พ.ย. 64
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ่าน 6) 19 พ.ย. 64
O6 : กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 8) 19 พ.ย. 64
O5 : ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน (อ่าน 16) 19 พ.ย. 64
O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา (อ่าน 13) 19 พ.ย. 64
O3 : อำนาจหน้าที่ (อ่าน 21) 19 พ.ย. 64
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร (อ่าน 20) 19 พ.ย. 64
O1 : โครงสร้างสถานศึกษา (อ่าน 20) 19 พ.ย. 64
O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (อ่าน 3) 18 พ.ย. 64
O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (อ่าน 10) 18 พ.ย. 64
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (อ่าน 7) 18 พ.ย. 64
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน (อ่าน 9) 18 พ.ย. 64
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (อ่าน 9) 18 พ.ย. 64
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (อ่าน 9) 18 พ.ย. 64
O37 : การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (อ่าน 8) 18 พ.ย. 64
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (อ่าน 8) 18 พ.ย. 64
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (อ่าน 6) 18 พ.ย. 64
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (อ่าน 9) 18 พ.ย. 64
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (อ่าน 7) 18 พ.ย. 64
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (อ่าน 3) 18 พ.ย. 64
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี (อ่าน 4) 18 พ.ย. 64
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ่าน 5) 18 พ.ย. 64
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ่าน 6) 18 พ.ย. 64
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (อ่าน 3) 18 พ.ย. 64
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อ่าน 3) 18 พ.ย. 64
O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน 4) 18 พ.ย. 64
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (อ่าน 4) 18 พ.ย. 64
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (อ่าน 5) 18 พ.ย. 64
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (อ่าน 5) 18 พ.ย. 64
O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (อ่าน 3) 18 พ.ย. 64
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (อ่าน 3) 18 พ.ย. 64
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (อ่าน 3) 18 พ.ย. 64