กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พระราชบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
กฎหมาย
Adobe Acrobat Document 1. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.63 KB
Adobe Acrobat Document 2. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.97 KB
Adobe Acrobat Document 3. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.63 KB
Adobe Acrobat Document 4. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.19 KB
Adobe Acrobat Document 5. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document 6. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.75 KB
Adobe Acrobat Document 7.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 231.87 KB
Adobe Acrobat Document 8.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.96 KB
Adobe Acrobat Document 9.กฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 443.09 KB
พระราชบัญญัติ(พรบ.)
Adobe Acrobat Document 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
Adobe Acrobat Document 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพื่มเติม)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
Adobe Acrobat Document 3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 446.79 KB
Adobe Acrobat Document 4. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.58 KB
Adobe Acrobat Document 5. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.47 KB
Adobe Acrobat Document 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
Adobe Acrobat Document 7. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.02 KB
Adobe Acrobat Document 8. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.88 KB
Adobe Acrobat Document 9. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 84.03 KB
Adobe Acrobat Document 10. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 946.15 KB
Adobe Acrobat Document 11. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 547.21 KB
Adobe Acrobat Document 12. พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.53 KB
Adobe Acrobat Document 13. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.47 KB
Adobe Acrobat Document 13. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
Adobe Acrobat Document 14. พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 494.51 KB
Adobe Acrobat Document 15. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document 16. พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 179.62 KB
Adobe Acrobat Document 17. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 946.15 KB
Adobe Acrobat Document 18. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.79 KB
Adobe Acrobat Document 19. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.19 KB
Adobe Acrobat Document 20. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.17 KB
Adobe Acrobat Document 21. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB
Adobe Acrobat Document 22. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.24 KB
ระเบียบ
Adobe Acrobat Document 1. หนังสือเวียนสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การลงโทษลดขั้นเงินเดือน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.28 KB
Adobe Acrobat Document 2. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2560 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
Adobe Acrobat Document 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560 เรื่องแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 73.88 KB
Adobe Acrobat Document 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.6 MB
Adobe Acrobat Document 5. อำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 549.46 KB