ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโครงสร้างอาคารเรียนทั้งหมด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมุจรินทร์ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 977,500
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมุจรินทร์ 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ : 3,285,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมุจรินทร์ 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,537,600
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมุจรินทร์ 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : 3,720,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารมุจรินทร์ 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2563
งบประมาณ : 23,980,000 บาท
เพิ่มเติม..