กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเกษม ตะลุง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางนันทา กิมิเส
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ชนก เหล็มปาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวฟาฏ็อนนัฮ บิงดอเลาะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวไอยซะฮ์ นราธิปสกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1