กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายเกษม ตะลุง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางนันทา กิมิเส
ครู คศ.3

นางสาวพิมพ์ชนก เหล็มปาน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวปรารถนา อินทรสมเคราะห์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3