โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นันทา กิมิเส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

พิมพ์ชนก เหล็มปาน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

เกษม ตะลุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3