กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนันทา ถาวรจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชาภา อินชะนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุนันธา พัฒนดิเรกรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3