กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุนันทา ถาวรจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : S5111103006@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชาภา อินชะนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : natzer_cz50@hotmail.com

นางสาวเฌนิศา ลิ้มปาละกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 074-556181