โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นงนภัส นุ้ยสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชชาภา อินชะนะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

สุนันทา ถาวรจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2