คณะผู้บริหาร

ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 074556181
อีเมล์ : bannakhuanlung@hotmail.com

นางปนัสญา บุญศาสตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : nahojung1@gmail.com

นางสาวลดานที จินดานิมิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : miss.rainbow@windowslive.com