กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกาญจนา ปราบณรงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : tkanchanabnk@gmail.com