คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางวัชรี พิพัฒนวานิช
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Watcharee 158911@gmail.com

นางนิศากร ศรีรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : nisakorn.sriluck@gmail.com

นางจันทรามาศ ประสงค์ผล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Jantramat1234@gmail.com

นางสาวมูนีเราะห์ ดอเล๊าะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : minni7899@gmail.com

นางสาวมารีนา ดอกา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
เบอร์โทร : 074-556181

นางสาวธัญรัตน์ สุวรรณชาตรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 074556181

นางสาวณัฐรียา หมัดอะดัม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
เบอร์โทร : 074556181

นางสาว กรรณิการ์ ขุนอนันต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1