กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชลกานต์ เหรัมพกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางอำภา นาคะวัจนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นายนรา ประสงค์ผล
ครูผู้ช่วย

นายสุรเชษฐ์ เปล่งประดับ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวชนนิกานต์ นวลพลับ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น