โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
กลุ่มสาระฯศิลปะ

อำภา นาคะวัจนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

ชลกานต์ เหรัมพกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นรา ประสงค์ผล
ครูผู้ช่วย

สุรเชษฐ์ เปล่งประดับ
ครูอัตราจ้าง

ชนนิกานต์ นวลพลับ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0