กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนุกุล ปาวิชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางศิริลักษณ์ ลิขิตธาดาภัทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2