โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

อาภรณ์ มากสงข์
ครู คศ.3

ศิริลักษณ์ ลิขิตธาดาภัทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นุกุล ปาวิชัย
ครู คศ.1