คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกิตติกานต์ โพธิพงศา
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรีวรรณ์ แสงจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมญาดา ศรีรอดมา
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิชาภัทร พงศ์มณี
ตำแหน่ง : เลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรศิริ ชูกลิ่น
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการสภานักเรียน
ระดับชั้น : ป.4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรุ่งนภา บัวเพ็ชร
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอธิชนัน ชูเกลี้ยง
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิพมลฑา วราภรณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิชา ศิรินุพงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศรายุทธ สร้อยละเอียด
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนกุลกานต์ อะบูตาสา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรรณกร หนูสงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเพชรรัตน์ อนุสาร
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ป.4/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอินทุอร ปะระมณี
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงซารีน่า สาโส๊ะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภาณุพงค์ พรหมมา
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลักษณา ใจอ่อน
ตำแหน่ง : ฝ่ายสาธารณสุข
ระดับชั้น : ป.5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสนธยา พุทธจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเอมมิกา เสนาะเสียง
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงบุรัสกรณ์ นวลประสงค์
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมาริสา แซ่ว่อง
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชัญญานุช ชัยชนะ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประเพณีและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพัฒพงศ์ สุวรรณโณ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประเพณีและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เพชรมณี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริสา ราชเมืองขวาง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/2