กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุไหรหนับ หะยีเตะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : surainnab11@gmail.com