กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุไหรหนับ หะยีเตะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3