คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)


ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1 นางธัญลักษณ์  ทวีผ่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
2 นางสาวนิตยา ส่งศรี กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3 นางชลกานต์  เหรัมพกุล กรรมการผู้แทนครู
4 นางสาวกรรณิกา  โพธิพงศา กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
5 นายเตี้อน  ฆังคะสะเร กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6 นางณัฐฐิตา  โพชะเรือง กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
7 พระปลัดอุดม อกิญจโน กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
8 นายไพโรจน์  ไชยมะโณ กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
9 นางนุกูล  จันทะโร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10 นางสุดารัตน์  ทรรทรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11 นายสิริพงศ์  พรหมรินทร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12 นายวิบูลย์  อรัญดร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13 นายเวียง  สิงหโกมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14 นางนันทา  กิมิเส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15 นางเรวดี  เชาวนาสัย กรรมการและเลขานุการ