คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายสุชาติ  ณ ตะกั่วทุ่ง

ประธานฯ

2.

นางนุกุล  จันทะโร  

กรรมการ

3.

นางณัฐฐิตา  โพชะเรือง

กรรมการ

4.

นางสาวทัศนีย์  เลิศสุวรรณ์

กรรมการ

5.

นายวิบูลย์  อรัญดร

กรรมการ

6.

นายเวียง  สิงหโกมล

กรรมการ

7.

นางสุดารัตน์   ทรรทรานนท์

กรรมการ

8.

นายไพโรจน์  ไชยมะโน

กรรมการ

9.

พระมหาปิ่นณรงค์  ปรญชโย

กรรมการ

10.

นายเตื้อน  ฆังคะสะเร

กรรมการ

11.

นางธัญลักษณ์   ทวีผ่อง

กรรมการ

12.

นางสาวกรรณิกา  โพธิพงศา

กรรมการ

13.

นายสิริพงศ์  พรหมรินทร์

กรรมการ

14.

นางนันทา  กิมิเส

กรรมการ

15.

ดร.เรวดี  เชาวนาสัย

กรรมการและเลขานุการ