กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุนันทา พรหมอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายจรกฤตย์ คณวัฒน์ธะนันท์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวสาลินี เพชรคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2