กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุนันทา พรหมอินทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Sunantha.Promin@gmail.com

นายจรกฤตย์ คณวัฒน์ธะนันท์
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Jorakrit554@gmail.com​

นางสาวสาลินี เพชรคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2