กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุนันทา พรหมอินทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายจรกฤตย์ คณวัฒน์ธะนันท์
ครูชำนาญการ

นางสาวสาลินี เพชรคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2