กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุพาพักตร์ แก้วงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางโสภา ธิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุ่งรัตน์ ชูมณี
ครู คศ.2

นางสาวสุนทรี รัตนโชเต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางวรินทร์ธาร กิจฉาโณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางนงนภัส ยอดแก้ว
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฐพร เลพล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสมฤทัย จิระโรจนกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3