โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)
หมู่ที่ 1 บ้านหน้าควน  ตำบลควนลัง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์ 074556181
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

โสภา ธิวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

รุ่งรัตน์ ชูมณี
ครู คศ.2

สุนทรี รัตนโชเต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

ยุภาพักตร์ แก้วงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นงนภัส ยอดแก้ว
ครูอัตราจ้าง