กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุพาพักตร์ แก้วงาม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Noohyupapuk@gmail.com

นางโสภา ธิวงศ์
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : sopa.thiwong@gmail.com

นางสาวสุนทรี รัตนโชเต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Kunnigro@gmail.com

นางวรินทร์ธาร กิจฉาโณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Warinthan5634@gmail.com

นางนงนภัส ยอดแก้ว
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 074-556181
อีเมล์ : Nongnapash2509@gmail.com

นางสาวณัฐพร เลพล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0611944814
อีเมล์ : cherrypinkpuinoon@hotmail.com

นางสมฤทัย จิระโรจนกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณัฐวรรณ จันทรโชติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2