ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจําภาคภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคภาคเรียนที่ ๒ 

        ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เรียน ผู้ปกครองนักเรียน

ด้วย โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต ๒ กําหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. เพื่อชี้แจงผลการดําเนินงานของโรงเรียน แนวทางการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน และแนวทางการร่วมกันดูแลนักเรียนในภาคเรียนที่ ๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้ผู้ปกครองรับทราบ

ในการนี้ ทางโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี)

 


โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2563,01:10   อ่าน 151 ครั้ง