ผู้บริหาร

ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางปนัสญา  บุญศาสตร์ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวลดานที จินดานิมิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดเลียบ คลองหลา คลองหอยโข่ง
2 โรงเรียนบ้านต้นส้าน คลองหลา คลองหอยโข่ง
3 โรงเรียนบ้านควนกบ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
4 โรงเรียนรัตนพลวิทยา คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
5 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
6 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
7 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
8 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
9 โรงเรียนวัดบางศาลา ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
10 โรงเรียนวัดปรางแก้ว ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
11 โรงเรียนวัดโคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง
12 โรงเรียนบ้านปลักคล้า โคกม่วง คลองหอยโข่ง
13 โรงเรียนวัดโคกม่วง โคกม่วง คลองหอยโข่ง
14 โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ควนโส ควนเนียง
15 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ควนโส ควนเนียง
16 โรงเรียนบ้านควนโส ควนโส ควนเนียง
17 โรงเรียนวัดปากจ่า ควนโส ควนเนียง
18 โรงเรียนบ้านกรอบ ควนโส ควนเนียง
19 โรงเรียนบ้านคลองช้าง บางเหรียง ควนเนียง -
20 โรงเรียนบ้านเกาะนํ้ารอบ บางเหรียง ควนเนียง
21 โรงเรียนบ้านหน้าควน บางเหรียง ควนเนียง
22 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ บางเหรียง ควนเนียง
23 โรงเรียนบ้านบางเหรียง บางเหรียง ควนเนียง
24 โรงเรียนวัดบางทีง บางเหรียง ควนเนียง
25 โรงเรียนบ้านโคกเมือง บางเหรียง ควนเนียง
26 โรงเรียนบ้านคลองคล้า บางเหรียง ควนเนียง 0-7430-0223
27 โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์ รัตภูมิ ควนเนียง 074 386657
28 โรงเรียนบ้านยางงาม รัตภูมิ ควนเนียง
29 โรงเรียนบ้านควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง
30 โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา รัตภูมิ ควนเนียง
31 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน รัตภูมิ ควนเนียง
32 โรงเรียนวัดคงคาวดี รัตภูมิ ควนเนียง
33 โรงเรียนบ้านหนองปลิง รัตภูมิ ควนเนียง
34 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ห้วยลึก ควนเนียง
35 โรงเรียนบ้านหัวปาบ ห้วยลึก ควนเนียง
36 โรงเรียนวัดท่าหยี ห้วยลึก ควนเนียง
37 โรงเรียนบ้านหัวไทร ห้วยลึก ควนเนียง
38 โรงเรียนบ้านป่ายาง ท่าช้าง บางกล่ำ
39 โรงเรียนวัดเนินพิชัย ท่าช้าง บางกล่ำ
40 โรงเรียนบ้านโคกเมา ท่าช้าง บางกล่ำ
41 โรงเรียนบ้านดินลาน ท่าช้าง บางกล่ำ
42 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ท่าช้าง บางกล่ำ 074-581143
43 โรงเรียนบ้านยางงาม ท่าช้าง บางกล่ำ
44 โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง บางกล่ำ
45 โรงเรียนบ้านบางกลํ่า บางกล่ำ บางกล่ำ
46 โรงเรียนวัดบางหยี บางกล่ำ บางกล่ำ
47 โรงเรียนบ้านยวนยาง บางกล่ำ บางกล่ำ
48 โรงเรียนวัดท่าเมรุ บางกล่ำ บางกล่ำ
49 โรงเรียนบ้านหาร บ้านหาร บางกล่ำ
50 โรงเรียนบ้านหนองม่วง แม่ทอม บางกล่ำ 0862998198
51 โรงเรียนวัดนารังนก แม่ทอม บางกล่ำ
52 โรงเรียนบ้านแม่ทอม แม่ทอม บางกล่ำ
53 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ กำแพงเพชร รัตภูมิ
54 โรงเรียนบ้านปลายละหาน กำแพงเพชร รัตภูมิ
55 โรงเรียนบ้านม่วง กำแพงเพชร รัตภูมิ
56 โรงเรียนวัดทุ่งคา กำแพงเพชร รัตภูมิ 074802572
57 โรงเรียนบ้านชายคลอง กำแพงเพชร รัตภูมิ
58 โรงเรียนบ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ
59 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา กำแพงเพชร รัตภูมิ
60 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ กำแพงเพชร รัตภูมิ
61 โรงเรียนบ้านห้วยโอน กำแพงเพชร รัตภูมิ
62 โรงเรียนอนุบาลเจริญรัตน์ กำแพงเพชร รัตภูมิ
63 โรงเรียนบ้านควนนา กำแพงเพชร รัตภูมิ
64 โรงเรียนบ้านไสท้อน ควนรู รัตภูมิ
65 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย ควนรู รัตภูมิ
66 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ควนรู รัตภูมิ 074-386683
67 โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย คูหาใต้ รัตภูมิ
68 โรงเรียนบ้านกองอิฐ คูหาใต้ รัตภูมิ
69 โรงเรียนวัดคูหาใน คูหาใต้ รัตภูมิ
70 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คูหาใต้ รัตภูมิ
71 โรงเรียนวัดจังโหลน คูหาใต้ รัตภูมิ
72 โรงเรียนบ้านควนขัน คูหาใต้ รัตภูมิ
73 โรงเรียนอนุบาลจิราภรณ์ คูหาใต้ รัตภูมิ
74 โรงเรียนวัดเจริญภูผา คูหาใต้ รัตภูมิ
75 โรงเรียนวัดรัตนวราราม ท่าชะมวง รัตภูมิ 074395108
76 โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร ท่าชะมวง รัตภูมิ
77 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ท่าชะมวง รัตภูมิ
78 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ท่าชะมวง รัตภูมิ
79 โรงเรียนบ้านลานควาย ท่าชะมวง รัตภูมิ
80 โรงเรียนบ้านควนสะตอ ท่าชะมวง รัตภูมิ
81 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ท่าชะมวง รัตภูมิ
82 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ท่าชะมวง รัตภูมิ 0919705574
83 โรงเรียนบ้านนาลึก เขาพระ รัตภูมิ
84 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ
85 โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน เขาพระ รัตภูมิ
86 โรงเรียนบ้านควนดินแดง เขาพระ รัตภูมิ
87 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาพระ รัตภูมิ
88 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง เขาพระ รัตภูมิ
89 โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง เขาพระ รัตภูมิ -
90 โรงเรียนดารุลมูญาฮีดีนวิทยามูลนิธิ ปาดังเบซาร์ สะเดา
91 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ หาดใหญ่
92 โรงเรียนดรุณศึกษา หาดใหญ่
93 โรงเรียนวัดท่าแซ คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่
94 โรงเรียนบ้านท่าไทร คลองแห หาดใหญ่
95 โรงเรียนบ้านเกาะหมี คลองแห หาดใหญ่
96 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย คลองแห หาดใหญ่
97 โรงเรียนสวัสดิ์บวร คลองแห หาดใหญ่
98 โรงเรียนวัดคลองแห คลองแห หาดใหญ่
99 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า คลองแห หาดใหญ่
100 โรงเรียนบ้านวังหรัง ควนลัง หาดใหญ่
101 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 ควนลัง หาดใหญ่
102 โรงเรียนบ้านบางแฟบ ควนลัง หาดใหญ่
103 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ควนลัง หาดใหญ่ 074556181
104 โรงเรียนวัดม่วงค่อม ควนลัง หาดใหญ่
105 โรงเรียนบ้านบึงพิชัย ควนลัง หาดใหญ่
106 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ควนลัง หาดใหญ่
107 โรงเรียนอนุบาลมณีสุข คอหงส์ หาดใหญ่
108 โรงเรียนดรุณวิทยา คอหงส์ หาดใหญ่
109 โรงเรียนบ้านคลองเปล คอหงส์ หาดใหญ่
110 โรงเรียนสมัยศึกษา คอหงส์ หาดใหญ่
111 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา คอหงส์ หาดใหญ่
112 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) คอหงส์ หาดใหญ่
113 โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ คอหงส์ หาดใหญ่
114 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่
115 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ คอหงส์ หาดใหญ่
116 โรงเรียนดารุลอัฎฟาลมูลนิธิ คอหงส์ หาดใหญ่
117 โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ (สหวิทยา) คอหงส์ หาดใหญ่
118 โรงเรียนอนุบาลอรัญดร คอหงส์ หาดใหญ่
119 โรงเรียนทวีรัตน์ คอหงส์ หาดใหญ่
120 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ คอหงส์ หาดใหญ่
121 โรงเรียนวรพัฒน์ คอหงส์ หาดใหญ่
122 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ คูเต่า หาดใหญ่
123 โรงเรียนวัดดอน คูเต่า หาดใหญ่
124 โรงเรียนบ้านควน คูเต่า หาดใหญ่
125 โรงเรียนวัดบางลึก คูเต่า หาดใหญ่
126 โรงเรียนบ้านใต้ คูเต่า หาดใหญ่
127 โรงเรียนบ้านเกาะนก คูเต่า หาดใหญ่
128 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ฉลุง หาดใหญ่
129 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ ฉลุง หาดใหญ่
130 โรงเรียนบ้านฉลุง ฉลุง หาดใหญ่
131 โรงเรียนวัดหูแร่ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
132 โรงเรียนบ้านนาแสน ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
133 โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ -
134 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
135 โรงเรียนบ้านหินผุด ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
136 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
137 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ 074300207
138 โรงเรียนบ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
139 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
140 โรงเรียนวัดพรุเตาะ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
141 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
142 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
143 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
144 โรงเรียนวัดเขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่ (074)375175
145 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม หาดใหญ่
146 โรงเรียนวัดแม่เตย ท่าข้าม หาดใหญ่
147 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ท่าข้าม หาดใหญ่
148 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย น้ำน้อย หาดใหญ่
149 โรงเรียนวัดท่านางหอม น้ำน้อย หาดใหญ่
150 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา น้ำน้อย หาดใหญ่
151 โรงเรียนวัดศีรษะคีรี น้ำน้อย หาดใหญ่
152 โรงเรียนบ้านไร่ บ้านพรุ หาดใหญ่
153 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 บ้านพรุ หาดใหญ่
154 โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ หาดใหญ่
155 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ บ้านพรุ หาดใหญ่
156 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม บ้านพรุ หาดใหญ่
157 โรงเรียนบ้านคลองปอม บ้านพรุ หาดใหญ่
158 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม พะตง หาดใหญ่ 074-295230
159 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1997 พะตง หาดใหญ่
160 โรงเรียนบ้านทุ่งจัง พะตง หาดใหญ่
161 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 พะตง หาดใหญ่
162 โรงเรียนพะตงวิยามูลนิธิ พะตง หาดใหญ่
163 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 2000 พะตง หาดใหญ่
164 โรงเรียนวัดควนเนียง พะตง หาดใหญ่
165 โรงเรียนกอบการญจน์ศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่
166 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074-255-288
167 โรงเรียนพลวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
168 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่ หาดใหญ่
169 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
170 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
171 โรงเรียนกิตติวิทย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
172 โรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ หาดใหญ่
173 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074-257131
174 โรงเรียนอนุบาลสุพัฒโน หาดใหญ่ หาดใหญ่
175 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ฝ่ายมัธยมศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074245992
176 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
177 โรงเรียนพัฒนศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074252710 , 074258530
178 โรงเรียนศรีสง่างวงศ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
179 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
180 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ (074) 254378
181 โรงเรียนชาตรีวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
182 โรงเรียนสงขลาวัฒนา หาดใหญ่ หาดใหญ่
183 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่