ผู้บริหาร

ดร.เรวดี เชาวนาสัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางปนัสญา  บุญศาสตร์ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางสาวลดานที จินดานิมิตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ช่องทางแสดงความคิดเห็น
ท่านพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนระดับใด
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้อย
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
เวบลิ้งค์
ลิ้งค์น่าสนใจ


โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านต้นส้าน คลองหลา คลองหอยโข่ง
2 โรงเรียนวัดเลียบ คลองหลา คลองหอยโข่ง
3 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
4 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
5 โรงเรียนบ้านควนกบ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
6 โรงเรียนรัตนพลวิทยา คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
7 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง
8 โรงเรียนวัดบางศาลา ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
9 โรงเรียนบ้านโคกพยอม ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
10 โรงเรียนวัดปรางแก้ว ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง
11 โรงเรียนวัดโคกเหรียง โคกม่วง คลองหอยโข่ง
12 โรงเรียนบ้านปลักคล้า โคกม่วง คลองหอยโข่ง
13 โรงเรียนวัดโคกม่วง โคกม่วง คลองหอยโข่ง
14 โรงเรียนบ้านควนโส ควนโส ควนเนียง
15 โรงเรียนบ้านกรอบ ควนโส ควนเนียง
16 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ควนโส ควนเนียง
17 โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม ควนโส ควนเนียง
18 โรงเรียนวัดปากจ่า ควนโส ควนเนียง
19 โรงเรียนบ้านโคกเมือง บางเหรียง ควนเนียง
20 โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ บางเหรียง ควนเนียง
21 โรงเรียนบ้านบางเหรียง บางเหรียง ควนเนียง
22 โรงเรียนบ้านคลองคล้า บางเหรียง ควนเนียง 0-7430-0223
23 โรงเรียนบ้านหน้าควน บางเหรียง ควนเนียง
24 โรงเรียนบ้านเกาะนํ้ารอบ บางเหรียง ควนเนียง
25 โรงเรียนบ้านคลองช้าง บางเหรียง ควนเนียง -
26 โรงเรียนวัดบางทีง บางเหรียง ควนเนียง
27 โรงเรียนบ้านยางงาม รัตภูมิ ควนเนียง
28 โรงเรียนวัดคงคาวดี รัตภูมิ ควนเนียง
29 โรงเรียนบ้านควนเนียง รัตภูมิ ควนเนียง
30 โรงเรียนนุกูลวิทยาสรรค์ รัตภูมิ ควนเนียง 074 386657
31 โรงเรียนบ้านควนเนียงใน รัตภูมิ ควนเนียง
32 โรงเรียนบ้านหนองปลิง รัตภูมิ ควนเนียง
33 โรงเรียนอนุบาลสุพัตรา รัตภูมิ ควนเนียง
34 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ห้วยลึก ควนเนียง
35 โรงเรียนบ้านหัวปาบ ห้วยลึก ควนเนียง
36 โรงเรียนวัดท่าหยี ห้วยลึก ควนเนียง
37 โรงเรียนบ้านหัวไทร ห้วยลึก ควนเนียง
38 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ท่าช้าง บางกล่ำ 074-581143
39 โรงเรียนบ้านป่ายาง ท่าช้าง บางกล่ำ
40 โรงเรียนวัดเนินพิชัย ท่าช้าง บางกล่ำ
41 โรงเรียนบ้านโคกเมา ท่าช้าง บางกล่ำ
42 โรงเรียนบ้านดินลาน ท่าช้าง บางกล่ำ
43 โรงเรียนบ้านยางงาม ท่าช้าง บางกล่ำ
44 โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง บางกล่ำ
45 โรงเรียนวัดบางหยี บางกล่ำ บางกล่ำ
46 โรงเรียนบ้านบางกลํ่า บางกล่ำ บางกล่ำ
47 โรงเรียนบ้านยวนยาง บางกล่ำ บางกล่ำ
48 โรงเรียนวัดท่าเมรุ บางกล่ำ บางกล่ำ
49 โรงเรียนบ้านหาร บ้านหาร บางกล่ำ
50 โรงเรียนบ้านหนองม่วง แม่ทอม บางกล่ำ 0862998198
51 โรงเรียนวัดนารังนก แม่ทอม บางกล่ำ
52 โรงเรียนบ้านแม่ทอม แม่ทอม บางกล่ำ
53 โรงเรียนบ้านปลายละหาน กำแพงเพชร รัตภูมิ
54 โรงเรียนบ้านม่วง กำแพงเพชร รัตภูมิ
55 โรงเรียนวัดทุ่งคา กำแพงเพชร รัตภูมิ 074802572
56 โรงเรียนบ้านควนนา กำแพงเพชร รัตภูมิ
57 โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ กำแพงเพชร รัตภูมิ
58 โรงเรียนบ้านชายคลอง กำแพงเพชร รัตภูมิ
59 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ กำแพงเพชร รัตภูมิ
60 โรงเรียนบ้านห้วยโอน กำแพงเพชร รัตภูมิ
61 โรงเรียนอนุบาลเจริญรัตน์ กำแพงเพชร รัตภูมิ
62 โรงเรียนบ้านคลองต่อ กำแพงเพชร รัตภูมิ
63 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา กำแพงเพชร รัตภูมิ
64 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย ควนรู รัตภูมิ
65 โรงเรียนบ้านไสท้อน ควนรู รัตภูมิ
66 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ ควนรู รัตภูมิ 074-386683
67 โรงเรียนวัดคูหาใน คูหาใต้ รัตภูมิ
68 โรงเรียนวัดจังโหลน คูหาใต้ รัตภูมิ
69 โรงเรียนอนุบาลจิราภรณ์ คูหาใต้ รัตภูมิ
70 โรงเรียนบ้านกองอิฐ คูหาใต้ รัตภูมิ
71 โรงเรียนวัดเจริญภูผา คูหาใต้ รัตภูมิ
72 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขาม คูหาใต้ รัตภูมิ
73 โรงเรียนบ้านควนขัน คูหาใต้ รัตภูมิ
74 โรงเรียนสํานักสงฆ์ศรีวิชัย คูหาใต้ รัตภูมิ
75 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ ท่าชะมวง รัตภูมิ
76 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ท่าชะมวง รัตภูมิ
77 โรงเรียนบ้านควนสะตอ ท่าชะมวง รัตภูมิ
78 โรงเรียนวัดรัตนวราราม ท่าชะมวง รัตภูมิ 074395108
79 โรงเรียนบ้านลานควาย ท่าชะมวง รัตภูมิ
80 โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร ท่าชะมวง รัตภูมิ
81 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ท่าชะมวง รัตภูมิ
82 โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ท่าชะมวง รัตภูมิ 0945583137
83 โรงเรียนบ้านคลองเขาล้อน เขาพระ รัตภูมิ
84 โรงเรียนบ้านควนดินแดง เขาพระ รัตภูมิ
85 โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง เขาพระ รัตภูมิ
86 โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง เขาพระ รัตภูมิ -
87 โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาพระ รัตภูมิ
88 โรงเรียนบ้านนาลึก เขาพระ รัตภูมิ
89 โรงเรียนบ้านคลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ
90 โรงเรียนดารุลมูญาฮีดีนวิทยามูลนิธิ ปาดังเบซาร์ สะเดา
91 โรงเรียนดรุณศึกษา หาดใหญ่
92 โรงเรียนอนุบาลรุ่งทิพย์ หาดใหญ่
93 โรงเรียนวัดท่าแซ คลองอู่ตะเภา หาดใหญ่
94 โรงเรียนสวัสดิ์บวร คลองแห หาดใหญ่
95 โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้า คลองแห หาดใหญ่
96 โรงเรียนบ้านท่าไทร คลองแห หาดใหญ่
97 โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย คลองแห หาดใหญ่
98 โรงเรียนวัดคลองแห คลองแห หาดใหญ่
99 โรงเรียนบ้านเกาะหมี คลองแห หาดใหญ่
100 โรงเรียนบ้านวังหรัง ควนลัง หาดใหญ่
101 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 ควนลัง หาดใหญ่
102 โรงเรียนบ้านบึงพิชัย ควนลัง หาดใหญ่
103 โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ควนลัง หาดใหญ่
104 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ควนลัง หาดใหญ่ 0641931639
105 โรงเรียนวัดม่วงค่อม ควนลัง หาดใหญ่
106 โรงเรียนบ้านบางแฟบ ควนลัง หาดใหญ่
107 โรงเรียนเทพอำนวยหาดใหญ่ คอหงส์ หาดใหญ่
108 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ คอหงส์ หาดใหญ่
109 โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา คอหงส์ หาดใหญ่
110 โรงเรียนดารุลอัฎฟาลมูลนิธิ คอหงส์ หาดใหญ่
111 โรงเรียนอนุบาลบุญเลิศอนุสรณ์ (สหวิทยา) คอหงส์ หาดใหญ่
112 โรงเรียนอนุบาลอรัญดร คอหงส์ หาดใหญ่
113 โรงเรียนบ้านคลองเปล คอหงส์ หาดใหญ่
114 โรงเรียนทวีรัตน์ คอหงส์ หาดใหญ่
115 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ คอหงส์ หาดใหญ่
116 โรงเรียนวรพัฒน์ คอหงส์ หาดใหญ่
117 โรงเรียนอนุบาลมณีสุข คอหงส์ หาดใหญ่
118 โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง) คอหงส์ หาดใหญ่
119 โรงเรียนดรุณวิทยา คอหงส์ หาดใหญ่
120 โรงเรียนสมัยศึกษา คอหงส์ หาดใหญ่
121 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช คอหงส์ หาดใหญ่
122 โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ คูเต่า หาดใหญ่
123 โรงเรียนบ้านใต้ คูเต่า หาดใหญ่
124 โรงเรียนบ้านเกาะนก คูเต่า หาดใหญ่
125 โรงเรียนบ้านควน คูเต่า หาดใหญ่
126 โรงเรียนวัดดอน คูเต่า หาดใหญ่
127 โรงเรียนวัดบางลึก คูเต่า หาดใหญ่
128 โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา ฉลุง หาดใหญ่
129 โรงเรียนบ้านฉลุง ฉลุง หาดใหญ่
130 โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ ฉลุง หาดใหญ่
131 โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
132 โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ -
133 โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
134 โรงเรียนวัดหูแร่ ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
135 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ 074300207
136 โรงเรียนบ้านหินผุด ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
137 โรงเรียนบ้านนาแสน ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
138 โรงเรียนบ้านวังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
139 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง) ทุ่งตำเสา หาดใหญ่
140 โรงเรียนวัดพรุเตาะ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
141 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
142 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
143 โรงเรียนบ้านทุ่งงาย ทุ่งใหญ่ หาดใหญ่
144 โรงเรียนวัดเขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่ (074)375175
145 โรงเรียนวัดท่าข้าม ท่าข้าม หาดใหญ่
146 โรงเรียนวัดแม่เตย ท่าข้าม หาดใหญ่
147 โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ท่าข้าม หาดใหญ่
148 โรงเรียนวัดท่านางหอม น้ำน้อย หาดใหญ่
149 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย น้ำน้อย หาดใหญ่
150 โรงเรียนวัดศีรษะคีรี น้ำน้อย หาดใหญ่
151 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา น้ำน้อย หาดใหญ่
152 โรงเรียนบ้านคลองปอม บ้านพรุ หาดใหญ่
153 โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ บ้านพรุ หาดใหญ่
154 โรงเรียนบ้านไร่ บ้านพรุ หาดใหญ่
155 โรงเรียนบ้านโปะหมอ บ้านพรุ หาดใหญ่
156 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม บ้านพรุ หาดใหญ่
157 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 บ้านพรุ หาดใหญ่
158 โรงเรียนพะตงวิยามูลนิธิ พะตง หาดใหญ่
159 โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 พะตง หาดใหญ่
160 โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม พะตง หาดใหญ่ 074-295230
161 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1997 พะตง หาดใหญ่
162 โรงเรียนบ้านทุ่งจัง พะตง หาดใหญ่
163 โรงเรียนส่องแสงวิทยา 2000 พะตง หาดใหญ่
164 โรงเรียนวัดควนเนียง พะตง หาดใหญ่
165 โรงเรียนกิตติวิทย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
166 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ฝ่ายมัธยมศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074245992
167 โรงเรียนศรีนคร หาดใหญ่ หาดใหญ่
168 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
169 โรงเรียนอนุบาลสุพัฒโน หาดใหญ่ หาดใหญ่
170 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
171 โรงเรียนพัฒนศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074252710 , 074258530
172 โรงเรียนศรีสง่างวงศ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
173 โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
174 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย หาดใหญ่ หาดใหญ่
175 โรงเรียนชาตรีวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
176 โรงเรียนสงขลาวัฒนา หาดใหญ่ หาดใหญ่
177 โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หาดใหญ่ หาดใหญ่
178 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ หาดใหญ่ หาดใหญ่ (074) 254378
179 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร หาดใหญ่ หาดใหญ่ 074-255-288
180 โรงเรียนพลวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
181 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา หาดใหญ่ หาดใหญ่
182 โรงเรียนกอบการญจน์ศึกษา หาดใหญ่ หาดใหญ่